opc_loader
Beoordelingen

Print deze pagina:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sport4clubs zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sport4clubs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sport4clubs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Sport4clubs zijn vrijblijvend en Sport4clubs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sport4clubs. Sport4clubs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sport4clubs dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sport4clubs.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sport4clubs bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sport4clubs haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sport4clubs om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sport4clubs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sport4clubs.

 

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Sport4clubs opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sport4clubs verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Sport4clubs geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sport4clubs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sport4clubs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sport4clubs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen vijftig (50) werkdagen na aflevering aan Sport4clubs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten NIET voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Sport4clubs producten aan de afnemer levert, is Sport4clubs nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sport4clubs ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 50 (vijftig) dagen. Reclamaties welke door Sport4clubs na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sport4clubs in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sport4clubs, dan wel tussen Sport4clubs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sport4clubs, is Sport4clubs niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sport4clubs.

 

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sport4clubs ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sport4clubs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sport4clubs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan Sport4clubs schriftelijk opgave doet van een adres, is Sport4clubs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sport4clubs schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Sport4clubs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sport4clubs deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sport4clubs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sport4clubs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Sport4clubs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Artikel 13. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen na ontvangst. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn ook voor onze rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Dit bespaart u en ons, in het geval van een klacht, tijd en moeite, u kunt voor uw retourrecht contact opnemen met onze Customer Service op info@sport4clubs.nl of via ons servicenummer 053-7890203 dan maken wij de pickup & return opdracht voor u.

 

Hoe kan ik mijn artikel terugzenden?

Plaats nu het artikel in kwestie in de - indien redelijkerwijs mogelijk - originele verpakking waarin het is bezorgd. Dit kan bijvoorbeeld de doos of plastic zak waarin het product zat verpakt. De volgende stap is om de - indien redelijkerwijs mogelijk - oorspronkelijk verpakte artikelen terug te sturen in een doos. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de Sport4clubs-doos gebruiken waarin wij u de goederen hebben toegestuurd.

De chauffeur komt op de door u gewenste dag en afhaaladres het pakket ophalen.

De chauffeur is in het bezit van een retoursticker die kan door u of de chauffeur worden bevestigd op de verzenddoos. Als u de Sport4clubs-doos gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het label dat wij gebruikt hebben voor uw bestelling niet meer zichtbaar is. Deze kunt u met zorg verwijderen of het retourlabel kan simpelweg door u of door de chauffeur eroverheen worden geplakt. U hoeft bij uw terugzending niet te betalen – dat hebben wij al voor u gedaan.

Bij afgifte van uw pakket ontvangt u daarvan een bewijs met daarop de trackingcode van GLS. Zorgt u ervoor dat u dit bewijs goed bewaart. In het geval van vragen over uw retourzending kunnen wij om dit bewijs vragen om te onderzoeken wat de status van uw retourzending is.

 

Wilt u een vervangend artikel?

Als u ter vervanging een nieuwe levering wilt, bijvoorbeeld een artikel in een andere maat, kleur of uitvoering dan kunt u op dezelfde manier dit nieuwe artikel via onze webwinkel bestellen. Zo ziet u gelijk of het artikel nog beschikbaar is. Wij raden u aan uw bestelling meteen te bevestigen, zeker als de voorraad nog maar gering is. U wordt geadviseerd om uw aanvraag voor een nieuw artikel niet bij de retournering aan te geven, aangezien het gewenste item reeds verkocht zou kunnen zijn wanneer het pakket bij ons arriveert. Let erop dat een kortingscode pas weer kan worden gebruikt na ontvangst van de artikelen in het magazijn: de kortingscode kan namelijk pas weer worden gebruikt nadat een retourzending is geregistreerd.

 

Hoe kan ik mijn geld terug krijgen?

Zodra de terugzending door ons is ontvangen en geëvalueerd wordt het restitutiebedrag terugbetaald (binnen 14 dagen). De wijze van terugbetaling is afhankelijk van de manier waarop u uw artikel heeft afgerekend:

 

- Bij voorafbetaling wordt het aankoopbedrag teruggestort op het bankrekeningnummer waarmee het artikel was betaald.

 

- Bij betaling via iDeal wordt het aankoopbedrag teruggestort op het bankrekeningnummer waarmee het artikel was betaald.

 

Het bedrag zal worden gerestitueerd binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. Als u vragen heeft over het retourneren, kunt u ons op elk moment bereiken onder info@sport4clubs.nl of op onze hulplijn 053-7890203.

 

Garantie

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van toepassing. Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Bij een defect kan er beroep worden gedaan op wettelijke garantie. Indien het product niet voldoet aan de verwachtingen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Een defect product kan veroorzaakt worden door een productiefout en valt onder onze garantie. Indien redelijkerwijs mogelijk stuurt u de bijgeleverde retourbon of retourlabel mee met het teruggestuurde defecte product. Na de terugzending wordt er door ons bekeken of het product wegens een productie fout of wegens normale slijtage niet goed functioneert. Wanneer er sprake is van een productiefout wordt u hier over bericht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort. Wanneer het product defect is wegens normale slijtage kunnen wij dit helaas niet vergoeden. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn;  

 

- door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken;

 

- goederen die zijn bedrukt. Controleert u dus altijd goed of de ontvangen goederen in goede staat verkeren alvorens u ze naar de drukker brengt.

 

Artikel 14. â€‹Klantenservice/klachten

 

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@sport4club.nl. Wij streven naar 100% klanttevredenheid, een probleem lossen wij het liefst ook snel en correct mogelijk op. Mocht u alsnog niet tevreden zijn, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.